Stichting Strohalm

Walewyc Mavo

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat ouders een bedrag willen bijdragen maar dat zij dat niet in één keer kunnen /willen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl

 

Financiële tegemoetkoming

Steeds meer kinderen in Nederland leven in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. De woongemeente van de ouders kan, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning bieden. Ook kunnen zij u wijzen op mogelijke andere ondersteuning. Tevens kunnen de Stichting Strohalm (woongemeente Waalwijk) en de Stichting Leergeld (woongemeente Heusden) u mogelijk ondersteuning bieden.

 

Stichting Strohalm, Stichting Leergeld en gemeentelijke regelingen

Mogelijk heeft u een gezinsinkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten een beroep doen op Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Heusden). Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Als ouder(s)/verzorger(s) voldoen aan de voorwaarden kan de school het volledige bedrag van de buitenschoolse activiteit voor haar rekening nemen. Bij meerdaagse kampen en reizen wordt altijd ook een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, waarbij in principe de afspraak geldt: 1/3 van de reissom komt voor rekening van de school, 1/3 van de reissom komt voor rekening van Stichting Strohalm of Stichting Leergeld, 1/3 van de reissom wordt betaald door de ouders. In bijzondere gevallen beslist de schooldirectie over de te bieden financiële ondersteuning.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u er op attenderen dat uw woongemeente, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen. Voor mensen wonend in de gemeente Waalwijk biedt op deze website meer informatie. Indien nodig bestaat er ook een mogelijkheid om een beroep te doen op het fonds van de school. Hieronder vindt u meer informatie over dat PAN-fonds.