Betrokkenheid en medezeggenschap

Walewyc Mavo

Ouderraad

Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over een onderwerp zoals de gezonde school of Totally Traffic (veilig op weg naar en van school). Wilt u contact met de ouderraad, dan kunt u mailen naar ouderraad@walewyc.nl.

 

Leerlingenpanel

Het leerlingenpanel denkt mee over zaken die voor leerlingen van belang zijn, zoals onderwijs, reglementen, activiteiten en schoolfeesten. Elk leerjaar heeft een leerlingenpanel dat minimaal om de zes weken bij elkaar komt voor overleg met iemand van de schoolleiding. Ook nemen enkele leerlingen deel aan het jaarlijks lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO) en/of hebben zij zitting in de Medezeggenschapsraad van Scholengroep De Langstraat.

 

Medezeggenschapsraad

OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De MR bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op de scholen. Meer informatie vindt u in de schoolgids. De MR is bereikbaar per e-mail: mr@sgdelangstraat.nl.